El nou valor de referència dels immobles

10 de gener de 2022

Des de principis d'any 2022 ja es pot consultar el valor de referència de cada immoble a la web de la Direcció General del Cadastre.

El valor de referència és públic i serà determinat per la Direcció General del Cadastre anualment com a resultat de l'anàlisi dels preus de totes les compravendes d'immobles que es realitzen davant fedatari públic, en funció de les dades de cada immoble.

Aquest nou valor assignat als immobles és de gran importància ja que serveix com a base imposable dels Impostos sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITP i AJD) i sobre Successions i Donacions (ISD).

El valor de referència no pot superar el valor de mercat, i, segons expliquen des del Cadastre, el seu ús com a base imposable no hauria d'implicar un augment de la tributació.

No obstant això, a la pràctica ens podem trobar que el nou valor de referència suposa un augment de la base imposable respecte al valor fiscal del mateix immoble en anys anteriors.

Així mateix, si el valor declarat, el preu o la contraprestació pagada són superiors al valor de referència de l'immoble, es prendrà com a base imposable la major d'aquestes magnituds. Per tant, el valor de referència de l'immoble serà la base mínima de tributació en aquests impostos.

Finalment, quan el valor de referència hagi estat base imposable en el tribut que grava l'adquisició d'un immoble, aquest es tindrà en compte per aplicar la regla de determinació de la base imposable de l'Impost sobre el Patrimoni al que, en el seu cas, s’estigui subjecte. Per tant, el valor de referència només podrà afectar a l'Impost sobre el Patrimoni en el que es refereixi als immobles adquirits a partir de l'1 de gener del 2022, en cap cas al patrimoni preexistent.

Anna Mombrú Gassiot

Utilitzem cookies