Àrees de treball

Ens especialitzem en les àrees següents:

Dret Civil - Successions

 • Assessorament en compravenda d’immobles i dret patrimonial
 • Comunitat de béns i cessament d’indivisos
 • Fundacions
 • Tramitació i partició d’herències nacionals i internacionals
 • Declaracions d’hereus
 • Assessorament sobre testaments i altres disposicions d’última voluntat
 • Donacions
 • Liquidació d’impostos successoris
 • Assessorament en arrendaments d’immobles

Dret Fiscal

 • Assessorament i liquidació d’impostos a nivell estatal, autonòmic o municipal
 • Planificació fiscal de particulars i de l’empresa
 • Tramitació IRPF i declaració de l’impost de Patrimoni
 • Tramitació de l’Impost sobre societats
 • Tramitació comptes anuals
 • Representació jurídica en procediments de gestió i d’inspecció tributària

Dret Mercantil - Societari

 • Assessorament de l’empresa familiar
 • Assessorament petites i mitjanes empreses
 • Constitució societats, modificació estatuts, reestructuració
 • Pactes de socis
 • Dissolució d’empreses i altres operacions

Utilitzem cookies