Préstec de diners entre particulars

15 d’octubre de 2021

Un préstec és aquell contracte pel qual la persona -el prestatari- que ha rebut d’una altra -el prestador- un bé fungible en propietat (normalment un quantitat de diners) s’obliga a tornar-li el mateix bé en espècie i qualitat.


Per tal de garantir l’estabilitat jurídica el més recomanable és signar un contracte escrit on s’estableixin clarament les següents característiques:

-         Lloc i data de la signatura.

-         Dades personals del prestador i prestatari.

-         Import del préstec.

-         Durada del préstec.

-         Si s’aplicaran interessos i quin tipus. El préstec pot ser gratuït o amb interessos, essent necessari aleshores en aquest últim cas tributar-ho a l’IRPF del prestador com a rendiment del capital mobiliari.

-         Periodicitat de les quotes a retornar i import de cada pagament.


El préstec de diners a un familiar està subjecte a algun impost?


Els préstecs estan subjectes a l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, essent la modalitat de transmissions patrimonials oneroses. No obstant això, sempre que el préstec es realitzi entre particulars, sigui familiar o no, és una operació subjecta però exempta de tributació. És a dir, s’haurà de presentar a l’Agència Tributària l’autoliquidació adjuntant el contracte de préstec però no se’n derivarà cap pagament ja que l’operació està exempta.


El termini per fer la liquidació i pagar l'impost és d'un mes a comptar des de la data del contracte i correspon liquidar l’impost al prestatari, és a dir, a la persona que rep els diners en concepte de préstec.


El contracte de préstec s’ha de formalitzar i liquidar correctament per tal d’evitar que Hisenda pugui considerar que es tracta d’una donació encoberta. Recordem que el retorn al prestador de la quantitat prèviament entregada és requisit indispensable en el contracte de préstec.

Anna Mombrú Gassiot

Utilitzem cookies