És necessari fer testament?

19 de setembre de 2022

Tot i que fer testament no és necessari, és un tràmit senzill, econòmic i molt aconsellable per simplificar el procés successori i evitar conflictes entre els hereus després de la defunció.

Com sabem, el testament és el document que recull la voluntat d'una persona, el testador, sobre allò que vol que es faci amb els seus béns després de la seva mort.

El testament més comú és el testament obert. Es tracta d'un tràmit senzill que s'obté mitjançant notari en què s'exposa com es repartiran els béns i els drets després de la seva mort. A més, el testament és revocable per la qual cosa, si posteriorment canvia la voluntat del testador o les seves circumstàncies personals o econòmiques, el testament es pot modificar tantes vegades com es vulgui. El que es tindrà en compte serà el testament més recent.

Què passa si no es fa testament?

La llei preveu un sistema de successió intestada per als casos en què no s'ha fet testament en què es tracta de determinar qui seran els hereus segons el grau de parentiu amb el causant.

És probable que en molts casos coincideixin els hereus designats per la llei amb aquells que designaria el causant directament al seu testament, en tractar-se dels seus fills, cònjuge o altres parents propers, per la qual cosa molta gent decideix no fer testament.

No obstant això, no fer testament comporta més dificultat i un cost econòmic més elevat del procés successori per als hereus.

En efecte, en aquests casos s'haurà de fer un tràmit previ a l'adjudicació d'herència, l'anomenada “declaració d'hereus abintestat”.

En aquesta, els interessats en l'herència hauran de comparèixer davant de notari i identificar-se, així com justificar el grau de parentiu amb el causant, aportant els documents acreditatius del parentiu tals com el Llibre de Família.

A més de tot això, caldrà que compareguin dos testimonis el dia de la signatura al notari i que declarin que de ciència pròpia o per notorietat els consta que la persona de la successió de la qual es tracti ha mort sense disposició d'última voluntat i que les persones designades són els seus únics hereus.

En canvi, quan hi ha testament, no només ens assegurem de complir la voluntat del causant, sinó que això a més suposa un menor cost econòmic del procés i una major celeritat en no haver de realitzar aquest tràmit previ i poder acceptar l'herència els hereus establerts a el testament.

Al nostre despatx al centre de Barcelona trobaràs professionals amb una amplia experiència en dret de successions que podran assessorar-te sobre a preparar el testament i realitzar una planificació successòria.  


Elisa Gassiot Benet

Utilitzem cookies