El Tribunal Constitucional declara la nul·litat del sistema de càlcul de la Plusvàlua

27 d’octubre de 2021

El Tribunal Constitucional va declarar ahir, 26 d'octubre del 2021, inconstitucionals els articles que regulen la base imposable de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, també conegut com a Plusvàlua Municipal.


La Plusvàlua és una de les principals fonts de finançament dels grans municipis i és un impost que grava l'increment de valor que experimenten els immobles de naturalesa urbana des que una persona física o jurídica adquireix el bé fins que els transmet, sigui per raó d'herència, donació o per compravenda.


El càlcul de la base imposable d'aquest impost ja feia uns anys que era problemàtic perquè estableix un mètode objectiu de determinació de la base imposable que determina que hi ha sempre un augment en el valor dels terrenys durant el període de la imposició, amb independència de que hagi existit aquest increment i de la quantia real d’aquest increment.


Així, el TC ha avançat en una nota de premsa que la sentència que es farà pública els propers dies declara la inconstitucionalitat i nul·litat d'alguns dels articles del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, del 5 de març.


A la nota de premsa també s'ha indicat que la sentència no tindria efectes retroactius ja que es declara la intangibilitat de les situacions fermes existents abans de la data de l'aprovació de la sentència.


Haurem d'esperar a veure la sentència completa per veure quin n'és l'abast, tot i que Hisenda ja ha anunciat que modificarà la seva normativa per adaptar-la al marc constitucional i donar seguretat jurídica tant als contribuents com als Ajuntaments.

Anna Mombrú Gassiot

Utilitzem cookies