Donació de quantitats per la compra del primer habitatge habitual de fills i altres descendents

7 d’agost de 2021

Cada vegada hi ha més persones que opten per fer una donació als seus fills o néts per tal d’ajudar-los amb l’adquisició del seu habitatge habitual. En aquest cas és important tenir en compte que aquest tipus d’operacions queden subjectes a l’impost de donacions i que els descendents seran els obligats a pagar-lo.


L’impost de donacions grava les adquisicions per persones físiques derivades de qualsevol negoci jurídic entre persones físiques a títol gratuït. Estaran obligats al pagament de l’impost aquelles persones que hagin estat afavorides per l’operació, els anomenats donataris, en el cas present els descendents.


Així, tant en el cas que es donin quantitats en metàl·lic als descendents per tal que adquireixin el seu primer habitatge o bé en el cas que es doni un immoble amb aquesta mateixa finalitat, quedarà subjecte la donació a l’impost sobre successions i donacions.

 Les donacions d’immobles a més, també queden subjectes a IRPF .


Tot i estar subjectes a l’impost sobre donacions, aquest tipus d’operació gaudeix a Catalunya d’una reducció del 95% de l’import, amb una reducció màxima de 60.000 euros, sempre que es donin els següents requisits:


  • Ser fill/a o descendent del donant.
  • No tenir més de 36 anys d'edat i que la base imposable total en la darrera declaració de l'impost de l'IRPF, menys els mínims personal i familiar, no sigui superior a 36.000 euros.
  • Formalitzar la donació mitjançant una escriptura pública en la qual es manifesti que els diners rebuts es destinaran a l'adquisició del primer habitatge habitual o bé que l'immoble donat es destinarà a ser la residència habitual de la persona donatària.
  • En el cas de donació de diners, l'escriptura pública s'ha d'atorgar en el termini d'un mes a comptar del lliurament dels diners i s'ha d'adquirir l'habitatge abans de tres mesos des de la data de la donació o des de la data de la primera donació, si n'hi ha de successives. 


En els casos en que el donatari, és a dir, qui rep la donació, tingui un grau de discapacitat igual o superior al 65% no s’aplicarà el límit d’edat i la reducció màxima s’ampliarà fins a 120.000 euros.

Anna Mombrú Gassiot

Utilitzem cookies